OPOLSKIE POROZUMIENIE
zrzesza 10 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa opolskiego

 

PREZYDENCJĘ SPRAWUJE:

Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Aktualności

W dniu 27.10.2021 r. z inicjatywy i na zaproszenie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w jej siedzibie odbyło się spotkanie członków Opolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10-ciu samorządów zaufania publicznego – sygantariuszy Opolskiego Porozumienia.
Spotkanie miało na celu ustalenie planu działań na najbliższy okres, w szczególności zadań wynikających z powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego, jako płaszczyzny współdziałania samorządów zawodowych na szczeblu centralnym, jak i regionu/okręgu. W wyniku dyskusji ustalono, że w świetle zachodzących zmian w ustawodawstwie dotyczących wszystkich samorządów, aktualnych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz celów określonych w Ogólnopolskim Porozumieniu, konieczna jest intensyfikacja działalności Opolskiego Porozumienia. W tym aspekcie należy zaktualizować Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych podpisaną w dniu 05.12.2016 r. Zebrani przyjęli zaproszenie Mec. Magdaleny Koczur-Miedziejko – reprezentującą Izbę Adwokacką w Opolu na spotkanie w dniu 10.12.2021 r., w celu uroczystego podpisania aneksu do Deklaracji z 2016 r., jednocześnie deklarując przygotowanie niezbędnych dokumentów.
 
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB
dr hab. inż. Adam Rak

2 czerwca 2017 r. w Senacie o zadaniach, roli, problemach i wyzwaniach stojących przed samorządami zawodów zaufania publicznego, zrzeszonych w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, mówili ich przedstawiciele, reprezentanci zawodów prawniczych, budowlanych, medycznych i finansowych. Uczestnicy konferencji „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”, zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, byli zgodni, że gwarantem bezpieczeństwa jednostki jest niezależny samorząd zawodowy.

Informujemy, że ogłoszony konkurs na logo Opolskiego Porozumeinia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego na stronie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został rozstrzygnięty.

Zwycięzcą konkursu został Pan Tomasz Czeczil

W dniu 14 marca 2017 r. w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie zapoznawczo - informacyjne rzeczników odpowiedzialności zawodowej (rzeczników dyscyplinarnych) i przewodniczących sądów dyscyplinarnych z Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z województwa opolskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu izb samorządowych. Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych zapoznali zebranych z działalnością swoich organów, ich strukturą, trybami prowadzonych postępowań, a także karami nakładanym na członków izb za popełnione przewinienia zawodowe i dyscyplinarne. Przedstawili także problemy z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności oraz statystyki spraw prowadzonychh we wszystkich izbach samorządu zawodowego.

Dnia 16 stycznia br. odbyło się I posiedzenie Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, ktore otworzył i poprowadził przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu - Adam Rak.

Początek strony